Statut

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

     Stowarzyszenie Polska w Unii Europejskiej zwana dalej "Stowarzyszeniem" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających upowszechnianiu wiedzy o Unii Europejskiej, propagowania postaw prospołecznych, działania na rzecz rozwoju demokracji, poznania kultur krajów Unii i państw ościennych, wspieranie edukacji językowej i ekonomicznej, propagowanie idei mediów obywatelskich.

§ 2.

     Siedzibą Stowarzyszenia jest Biała Podlaska.

§ 3.

      Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. z 1989r. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4.

     Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5.

     Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6.

 Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

1.     Propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej wszelkimi dostępnymi metodami.

2.     Popieranie inicjatyw mających na celu rozwijanie współpracy międzynarodowej, wymiany młodzieży, wolontariat, realizację wspólnych programów edukacyjnych, wymianę kulturową, edukację kulturową, e-learning.

3.     Współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się problematyką funkcjonowania Unii Europejskiej.

4.     Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną, oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.

5.     Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

6.     Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

§ 8.

     Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

§ 9.

     Stowarzyszenie realizując swoje cele opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

§ 10.

    Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§ 11.

    Członkiem Stowarzyszenia staje się po przyjęciu kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 12.

I. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

2) dbać o jego dobre imię,

3) zabiegać o dobry klimat wokół celów Stowarzyszenia,

                4) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

5) przestrzegać obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień statutu,

6) regularnie opłacać składki.

II. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

1) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,

            2) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

            3) korzystać z lokali Stowarzyszenia,

            4) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,

            5) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,

            6) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 13.

1.     Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

2.     Ustanie członkostwa wspierającego następuje również po przyjęciu uchwały Zarządu.

3.     Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w & 12. ust. II pkt 2-6

§ 14.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje przez:

1.     rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,

2.     wykluczenie przez Zarząd

a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b) nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,

d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w & 14. ust. 2. a, b

e) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,

1.     śmierć członka,

2.     utratę osobowości prawnej członka wspierającego.

 § 15.

     Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział II

Władze Stowarzyszenia

§ 16.

Władzami Stowarzyszenia są:

1.     Walne Zgromadzenie Członków

2.     Zarząd

3.     Komisja Rewizyjna

4.     Sąd Koleżeński

 § 17.

     Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§ 18.

     Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 19.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

1.     Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej ¼ członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

2.     W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony pół godziny póśniej tego samego dnia- może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

3.     W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

4.     Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

d) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) uchwalanie zmian statutu,

f) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,

g) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

i) powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,

j) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

1.     Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków.

2.     Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

3.     Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 20.

1.     Zarząd składa się z 7 do 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2.     Zarząd składa się z Prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i od 2 do 6 członków Zarządu.

3.     Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 2 letnią kadencję.

4.     W skład Prezydium Zarządu wchodzą:

prezes, dwóch wiceprezesów, skarbnik i sekretarz.

1.     Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zabraniu.

2.     Do kompetencji Zarządu należy:

a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

e) ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 21.

1.     Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2.     Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.

3.     Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

§ 22.

1.     Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

2.     Do kompetencji Sadu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.

3.     Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.

4.     Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.

5.     Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

6.     Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

§ 23.

     W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w & 16 pkt 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 24.

1.     Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

2.     Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3.     Do reprezentacji Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważnionych dwóch członków Zarządu w tym obowiązkowo jeden członek Prezydium.

§ 25.

1.     Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2.     Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji, oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3.     W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie Prawa o stowarzyszeniach.