Mniej formalności podczas przeprowadzki do innego kraju UE dla obywateli i firm

Obywatele i firmy przenosząc się do innego kraju UE doświadczaliby mniejszej biurokracji, dzięki zasadom przyjętym przez Parlament we wtorek. Przepisy te, które ułatwiłyby weryfikację niektórych dokumentów urzędowych, takich jak akty urodzenia czy certyfikaty zawarcia małżeństwa, muszą jednak zostać najpierw zaakceptowane przez państwa członkowskie UE.

"To rozporządzenie UE daje bezpośrednie korzyści obywatelom, może ona zmniejszyć biurokrację i usunąć kolejną przeszkodę na drodze do UE bez granic", powiedział

Bernhard Rapkay (S&D, DE), odpowiedzialny za projekt przepisów. "Niestety, Rada Unii Europejskiej, musi się najpierw nauczyć, jak stawiać na pierwszym miejscu potrzeby obywateli. Parlament wzywa ją do umożliwienia porozumienia pozwalającego obywatelom skorzystać z proponowanych zmian"' dodał.

Przepisy wprowadzające zasady weryfikacji dokumentów urzędowych, ale niewymagające od państw uznania ich zawartości, zostały przyjęte 573 glosami za, przy 62 głosach przeciw i 44 wstrzymujących się od głosu.

Mniej administracyjnych formalności

Nowe przepisy zlikwidowałyby "legalizację" i "apostille" - dodatkowe zaświadczenia - procedury obecnie wymagane, w celu weryfikacji dokumentów urzędowych, takich jak te potwierdzające stan cywilny, czy prawa autorskie. Posłowie chcą, aby więcej dokumentów weryfikowanych było przy pomocy uproszczonych procedur i proponują, aby dyplomy oraz zeznania podatkowe czy dokumenty dotyczące ubezpieczenia społecznego, były do nich włączone. Posłowie  wzmocnili także przepisy pozwalające na przyjmowanie niepotwierdzonych notarialnie kopii i tłumaczeń.

Wielojęzyczne formularze - możliwy wybór na terenie UE

Aby uniknąć konieczności tłumaczenia dokumentów urzędowych i ułatwić pracę organom publicznym, dostępne byłyby opcjonalne, standardowe, wielojęzyczne formularze, ważne w całej UE (weryfikujące narodziny, małżeństwo, zarejestrowany związek partnerski, status prawny oraz przedstawicielstwo firmy lub innego przedsięwzięcia). Posłowie wprowadzili poprawkę, w celu dołączenia dodatkowych 11 formularzy dotyczących, między innymi: nazwiska, adopcji, rozwodu, rozwiązania związku partnerskiego, obywatelstwa UE, narodowości, braku rejestru kryminalnego, rezydencji, dyplomów, niepełnosprawności.

Ochrona przed fałszerstwami

Jeśli istnieje uzasadniona wątpliwość, co do autentyczności dokumentów, władze będą mogły przeprowadzić weryfikację w kraju wydającym dokument, przy pomocy systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI).